Stadgar

Stadgar


1 Namn och säte


Sällskapets namn är Svensk-Indonesiska Sällskapet (The Swedish Indonesian Society) och dess säte är i Stockholm.


2 Syfte

Sällskapet är opolitiskt och får ej ha eget vinstsyfte. Sällskapets mål är att främja och stärka relationerna, i dess vidaste betydelse, mellan Indonesien och Sverige inom de ekonomiska, sociala, kulturella, humanistiska, vetenskapliga, teknologiska och pedagogiska områdena, till gagn för båda länderna. Sällskapet har också som mål att främja vänskap och förståelse mellan svenska och indonesiska medborgare bosatta i Sverige.


3 Medlemskap

Alla som är intresserade av och verkar i enlighet med sällskapets syften kan bli medlemmar.


Ordinarie medlemskap kan innehas av både svenskar och indoneser. Övriga medlemmar kan utgöras av organisationer, företag och medborgare i andra länder än Sverige och Indonesien.


Indonesiens ambassadör i Sverige är sällskapets hedersmedlem. Som hedersmedlem kan även utses annan person som på ett förtjänstfullt sätt främjar relationerna mellan Indonesien och Sverige.


Medlemmar betalar en årlig medlemsavgift. Medlemsavgift för nästkommande år beslutas vid årsmötet. Medlemskap utgörs av enskild medlem, familjemedlem eller studerande. Hedersmedlemmar betalar ej medlemsavgift.


Sällskapets styrelse handlägger ansökningar och godkänner medlemskap för medlemsregister. Medlemskap bekräftas genom inbetalning av medlemsavgift. Om ansökan avslås av styrelsen, ska detta meddelas skriftligt och medlemsavgiften återsändas.


Medlemsavgiften betalas senast den 15 februari varje kalenderår. Medlem som inte betalat sin medlemsavgift senast sex månader efter förfallodatum förlorar sitt medlemskap.


Medlem som motverkar sällskapets mål och syften kan förlora sitt medlemskap genom särskilt beslut av styrelsen.


4 Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.


5 Styrelse

Sällskapets skötsel och ledning handhas av dess styrelse som ska bestå av minst fem och högst tolv ledamöter. Styrelseledamöterna ska vara ordinarie medlemmar i sällskapet. Minst Minst två femtedelar av styrelsen skall vara av indonesisk härkomst.


Styrelsen ska hålla minst fyra protokollförda möten per år. Styrelsen är beslutsmässig när halva antalet ledamöter är närvarande inklusive ordföranden eller vice ordföranden. Beslut fattas genom enkel majoritet. Ordföranden representerar sällskapet och leder styrelsens arbete. Sällskapets styrelse utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare vid det första styrelsemötet ( = konstituerande mötet ) efter varje årsmöte.


6 Årsmöten

Årsmöte är sällskapets högsta beslutande organ. Sällskapets årsmöten hålls i Stockholm under räkenskapsårets första fyra månader. Inbjudan/kallelse skal ske minst en månad före årsmöte på lämpligt sätt tex via mail, via brev, i sällskapets Facebook-sida och på hemsidan. Alla medlemmar har rätt att inlämna förslag (motion) till årsmötet. Förslag ska inlämnas skriftligt eller digitalt två veckor före årsmöte.


Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.


Årsmöte ska inneha minst följande punkter:

- Fastställande av dagordning

- Val av mötesledning (ordförande, sekreterare, justerare, ev rösträknare)

- Godkännande av inbjudan/kallelse
- Styrelsens rapport över sällskapets aktiviteter, ekonomisk rapport inkl balans- och resultaträkning
- Revisionsberättelse
- Årsmöte ska besluta om ansvarsfrihet för styrelsen
- Styrelsens förslag till framtida aktiviteter och ev budget
- Behandling av inkomna medlemsförslag/motioner
- Faställande av medlemsavgifter för nästkommande år
- Val av ordförande för en tid av ett år övriga styrelseledamöter för en tid av två år revisor och revisorssuppleant för en tid av ett år valberedning bestående av tre personer  varav en är ordförande för en tid av ett år
- Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 1
- Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

- Inget utför det som finns i kallelsen får beslutas på årsmötet.

7 Extra möten

Extra möten kan påkallas av styrelsen. Styrelsen skall också kalla till extra möte när den erhållit skriftlig begäran därom, som undertecknats av minst en femtedel av det totala antalet medlemmar och som anger orsaken till begäran om extra möte.

Ett sådant möte skall hållas senast tjugo dagar efter mottagandet av sådan begäran. Minst tio närvarande medlemmar krävs för att göra det extra mötet beslutsmässigt.

8 Kommittéer

Sällskapets styrelse är befullmäktigad att utse kommittéer (sociala, kulturella och vetenskapliga) och ge dessa befogenheter efter behov. Samtliga medlemmar i sällskapet kan bli medlemmar i kommittéerna.

9 Revisorer


Revisorn och/eller revisorssuppleant granskar styrelsen arbete och sällskapets räkenskaper. Revisionsberättelse avges och redovisas vid årsmöte.

10 Lokalavdelningar

Medlemmar kan bilda lokalavdelning. Medlemskap i Sällskapet medför även medlemskap i befintlig lokalförening. Lokalavdelning utser inom sig ordförande och styrelse. Lokalavdelningens ordförande är adjungerad medlem av sällskapets styrelse med rösträtt. För lokalavdelning gäller sällskapets stadgar. Medlemsavgifter i lokalavdelning erhåller 50% av medlemsavgifter för sin lokala verksamhet. 50% ev eventuellt ekonomiskt överskott från lokal aktivitet redovisas till SIS.
Lokalavdelningen ska ha revisor och redovisningsskyldighet till sällskapet. Lokalavdelning lämnar verksamhetsberättelse till Sällskapets årsmöte.


11 Ändring av stadgar

Styrelsen har befogenhet att upphäva, ändra eller göra tillägg i dessa stadgar. Varje förändring måste bekräftas vid extra möte eller vid nästkommande årsmöte genom beslut med minst två tredjedelars majoritet bland de närvarande medlemmarna med rösträtt.


12 Sällskapets upplösning

Beslut om Sällskapets upplösning skall tas med två tredjedelars majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten (årsmöte och/eller extra möte). Sällskapets eventuella behållning ska vid upplösningen doneras till svensk etablerad välgörenhetsorganisation med verksamhet för barn i Indonesien eller Rädda Barnen.

Revision 2019-02-10. Godkända på årsmöte 2019